11. Volilna skupščina Pomurske turistične zveze

27 februarja, 2018 ptzveza

VABILO

V skladu s Statutom Pomurske turistične zveze
vabljeni člani zveze na 11. volilno skupščino, ki bo v četrtek, 29. marca 2018, ob 17.00 uri v Kulturnem domu Dobrovnik, Dobrovnik 297, 9223 Dobrovnik.

Dnevni red:

  1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnega predsedstva.
  2. Sprejem poslovnika skupščine, dnevnega reda, imenovanje zapisnikarja, dveh overovateljev zapisnika in verifikacijsko-volilne komisije in ugotovitev sklepčnosti na podlagi poročila verifikacijsko-volilne komisije.
  3. Poročilo o delu in poslovanju PTZ za obdobje 2014 – 2018 in poročilo disciplinskega razsodišča ter razprave o poročilih.
  4. Razrešnica dosedanjim organom PTZ.
  5. Predlogi kandidatov za organe PTZ za obdobje 2018 – 2022, posamezna predstavitev kandidatov za predsednika/co zveze in volitve novih organov.
  6. Potrditev programa dela in finančnega predloga za obdobje 2018 – 2022 izvoljene/ga predsednika/ce.
  7. Razno.

Prosimo, da se skupščine udeležite in s tem zagotovite njeno sklepčnost.

V Murski Soboti, 27. 2. 2018

Priloge: