Javni razpis za sofinanciranje prireditev turističnih društev v letu 2016

3 maja, 2016 ptzveza

Turistična zveza Slovenije je objavila poziv za dodelitev sredstev za prireditve turističnih društev v letu 2016.

Na razpis se lahko prijavi vsako turistično društvo, registrirano v Republiki Sloveniji, ki deluje najmanj dve leti in ima poravnane vse finančne obveznosti do TZS. Vsako društvo lahko kot prijavitelj tega razpisa prijavi le eno prireditev, ki traja en dan ali največ tri dni skupaj. Posamezna prireditev je lahko na razpis prijavljena enkrat (več društev ne more prijaviti iste prireditve.

Višina sredstev, ki je na razpolago, znaša 140.000,00 EUR.

Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je zadnji dan roka za oddajo prijav, to je dne 27.5.2016, najkasneje do 14. ure prispela na sedež Turistične zveze Slovenije.

Sredstva tega javnega razpisa bodo razdeljena med prejemnike – turistična društva, ki bodo dosegla 60 točk in več, od možnih 100. Višina razpisanih sredstev, dodeljena s skupnim številom točk vseh uspešnih prejemnikov, bo osnova za izračun vrednosti točke. Delež sredstev, ki jih prejme posamezno društvo, bo zmnožek vrednosti točke in števila točk, ki jih je doseglo društvo, zaokroženo na najbljižjo celo vrednosti, kar bo predstavjalo končni rezultat društva in višino sredstev sofinanciranja.

Več informacij o razpisu najdete na spletni strani Turistične zveze Slovenije.